ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ tech-rasita555.blogspot.com หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศษสตร์ by Rasita :)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ทักษะการเขียนกระดานดำทักษะการใช้กระดานดำ
                ทักษะการใช้กระดานดำประกอบการสอน  
1.             ใช้เขียนเนื้อหาสาระสำคัญที่ต้องการเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญและจดจำได้ดี  เช่น 
ตัวอย่าง  ข้อสรุป ฯลฯ
2.             ใช้วาดภาพลายเส้นอย่างง่ายๆ
3.             ใช้ติดภาพ  แผนภูมิ  แผนที่  แถบประโยค  แผ่นเนื้อเพลง  เป็นต้น
4.             ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ บนกระดาน  เช่น  ให้นักเรียนออกมาเขียนคำตอบ  วาดภาพ 
แข่งขันเขียนบนกระดานดำ  เล่นเกมต่างๆ  ฯลฯ
หลักทั่วๆไปในการเขียนกระดานดำ
                กระดานดำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ทุกขั้นทุกตอนของการสอน  ตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียน  การสอนและการสรุปบทเรียน  และมิใช่เพียงแต่ใช้เขียนหนังสือเท่านั้น  ครูยังมีวิธีอื่นๆ ที่จะช่วยให้การเขียนกระดานดำน่าสนใจยิ่งขึ้น   ดังนี้
1.             เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม  เช่น  แปรง  ชอล์ก
2.             ลบกระดานให้สะอาด  เพราะจะช่วยให้การเขียนกระดานชัดเจน  น่าอ่าน  การลบควรลบจากบน            
ลงล่าง
3.             เขียนเฉพาะข้อความที่สำคัญ  เช่น  หัวข้อ  อย่าเขียนเนื้อหาทั้งหมดให้นักเรียนลอกลงสมุด
4.             เขียนอย่างมีระเบียบ  ควรแบ่งกระดานเป็นช่วงๆ 2 – 3 ช่วง  อย่าเขียนยาวตลอดทั้งแผ่นและอย่า
เขียนแน่นเต็มกระดาน
5.             ข้อความที่เขียนแล้ว  ควรทิ้งไว้ให้นักเรียนได้เห็นสักระยะพอที่จะจดจำได้  แล้วลบออก  เมื่อหมด
ความจำเป็น  เมื่อสอนเรื่องอื่นต่อไป
6.             เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธีของการเขียน
7.             ขนาดของตัวอักษรโตพอเหมาะที่นักเรียนจะเห็นชัดเจนทุกคน
8.             เขียนให้อยู่ในแนวระดับเดียวกัน  ไม่เพียงขึ้นหรือลงและขนาดเท่ากันตลอด
9.             ขณะเขียนควรจับชอล์กทำมุมกับกระดาน  ประมาณ 45 องศา  อย่าเขียนให้มีเสียงดังและควรหมุน
ปลายชอล์ก  เพื่อให้ขนาดของเส้นคมเท่าๆกัน
10.      .ในกรณีที่ต้องการเน้นข้อความ  อาจใช้วิธีเขียนตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่กว่า  ขีดเส้นใต้  วงกลม
ล้อมรอบหรือใช้ชอล์กสี
11.      ถ้าต้องการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางอย่างช่วยในการเขียน  เช่น  การเขียนรูปทรงเรขาคณิต  ควร
เตรียมเครื่องมือให้พร้อมสามารถหยิบใช้สะดวก
12.      ในขณะอธิบาย  ครูควรหันหน้าไปพูดกับนักเรียนและไม่ยืนบังข้อความ  ควรยืนชิดไปด้านใดด้าน
หนึ่งและใช้ไม้ชี้
13.      การเขียนกระดานควรเขียนจากด้านซ้ายไปขวา  บนลงล่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น